facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Agrokomodity farmy 
v Majcichove

Hospodárime na výmere 5700 hektárov ornej pôdy.

 

Náš chotár sa nachádza v repárskej výrobnej oblasti juhovýchodne od krajského mesta Trnava na križovatke diaľnic D1 a R1.
Základ našej ponuky tvoria trhové plodiny – obiloviny, olejniny a okopaniny, ktoré pestujeme na celkovej výmere cca 4000 hektárov.

Z typov pôd majú najväčšie zastúpenie černozeme, menej čiernice, hnedozeme a najmenej máme oglejených pôd. Priemerná ročná teplota dosahuje 9-10 °Celzia. Ročný úhrn zrážok je 450 – 600 mm. Základ našej ponuky tvoria trhové plodiny – obiloviny, olejniny a okopaniny, ktoré pestujeme na celkovej výmere cca 4000 hektárov. Zvyšná pôda je využívaná na výrobu kvalitných objemových krmív a stelív pre potreby vlastných chovov hovädzieho dobytka.

 

Služby

Zabezpečujeme výrobu a dodávku agrokomodít v požadovanej kvalitatívnej triede a množstve.


Disponujeme výkonnou poľnou technikou, skladovacími kapacitami s možnosťou pozberovej úpravy v rôznych kvalitatívnych triedach.


 

Kvalita

Pestovanie plodín podlieha prísnej fytosanitárnej kontrole našej agronomickej služby a kontrolných orgánov štátnej správy. Poľná výroba je riadená systémom manažérstva kvality STN ISO 9001:2000. Našim zákazníkom garantujeme 100 % vysledovateľnosť certifikovaných vstupov.

Pôdu vnímame a chránime ako náš základný výrobný prostriedok. Dodržiavame klasický osevný postup rotáciou plodín a využívame minimalizačné agrotechnické postupy. Obrábame najmodernejšou a šetrnou technikou /John Deere, Case, Lemken, Claas, Horsch, Kverneland, Väderstadt/ a využívame v praxi poznatky vedy a výskumu. Pôdu chránime pred veternou eróziou výsadbou a údržbou vetrolamov a lesopásov. Spolupracujeme s miestnymi poľovnými združeniami pri ochrane a zveľaďovaní pôdneho fondu, fauny a flóry.

 

Produkty farmy Majcichov

 

Jačmeň jarný

/Hordeum sativum/

Jačmeň v r.2013 nepestujeme.
(len v malom množstve do jarnej miešanky), po minulé roky sa pestoval

Pšenica ozimná

/Triticum aesativum/

Pšenica ozimná /Triticum aestivum/: Ročná produkcia je 5 000 - 7 000 ton predovšetkým v potravinárskej a kŕmnej kvalite. Termín zberu je jún-júl. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými, pozberovými a skladovacími kapacitami.

Repka ozimná

/Brassica napus L./

Repka ozimná /Brassica napus L./: Ročná produkcia je 1000 - 1500 ton, termín zberu je júl. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými, pozberovými a skladovacími kapacitami.

Kukurica siata

/Zea mays/

Kukurica siata /Zea mays/ Ročná produkcia je 5 000 – 7 000 ton na zrno v technickej a kŕmnej akosti a 30.000 - 40.000 ton do siláže. Termín zberu je august až október. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými, pozberovými a skladovacími kapacitami.

Lucerna siata

/Medicago sativa/

Lucerna siata /Medicago sativa/: Ročná produkcia je 3000 - 6000 ton, termín zberu a spracovania je máj až september. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými a skladovacími kapacitami.

Cukrová repa

/Variela sacharata/

Cukrová repa /Beta vulgaris/ Celková ročná produkcia predstavuje objem 25.000 - 30.000 ton v požadovanej cukrovarníckej kvalite.

Pšeničná a jačmenná slama

Pšeničná a jačmenná slama (pre vlastnú potrebu) - ročná trhová produkcia je 2000 ton v 500 kg balíkoch skladovanej v halách a na voľných plochách.

   

Referencie

  • Chemstar - slnečnica, repka olejná, pšenica potravinárska
  • Provit a.s. Bratislava - pšenica potravinárska, kukurica potravinárska
  • Feliz a.s. Nové Zámky - jačmeň jarný
  • Lycos - jačmeň jarný
  • 3J-3D int., s.r.o. - kukurica
  • Agropodnik a.s. Trnava - repka olejná, kukurica
  • Slovenské cukrovary Sereď - cukrová repa
  • SF Soepenberg - kukurica potravinárska a krmná

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926