facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Agrokomodity farmy 
v Majcichove

Hospodárime na výmere 5400 hektárov ornej pôdy.

 

Náš chotár sa nachádza v repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti juhovýchodne od krajského mesta Trnava na križovatke diaľnic D1 a R1 a oblasti okresu Saľa.
Základom nášho osevného plánu sú kukurica siata a ozimné tritikale určené na získanie a zabezpečenie dostatočného množstva objemových krmív a stelív počas celého roka, doplnené o ozimnú pšenicu, jarný jačmeň a repku olejnú. Na produkciu objemových krmív potrebujeme približne 65% ornej pôdy.

 

Zloženie pôdy je veľmi variabilné. Najväčšie zastúpenie majú čiernozeme, hnedozeme a menej glejovité pôdy. Priemerná ročná teplota dosahuje hodnoty 9-10°C. Tridsaťročný priemer úhrnu zrážok predstavuje 533 mm. 

 

Služby

Zabezpečujeme výrobu a dodávku agrokomodít v požadovanej kvalitatívnej triede a množstve.

 

Disponujeme výkonnou poľnou technikou a skladovacími kapacitami pre obilniny a olejniny s možnosťou pozberovej úpravy do 16 000 ton a s možnosťou skladovania objemových krmív v množstve 94 000 ton.


 

Kvalita

Pestovanie plodín podlieha prísnej fytosanitárnej kontrole našej agronomickej služby a kontrolných orgánov štátnej správy. Poľná výroba je riadená systémom manažérstva kvality STN ISO 9001:2000. Našim zákazníkom garantujeme 100 % vysledovateľnosť certifikovaných vstupov.

Pôdu vnímame a chránime ako náš základný výrobný prostriedok. Dodržiavame klasický osevný postup rotáciou plodín a využívame minimalizačné agrotechnické postupy. Obrábame najmodernejšou a šetrnou technikou /John Deere, Case, Lemken, Claas, Horsch, Kverneland, Väderstadt/ a využívame v praxi poznatky vedy a výskumu. Pôdu chránime pred veternou eróziou výsadbou a údržbou vetrolamov a lesopásov. Spolupracujeme s miestnymi poľovnými združeniami pri ochrane a zveľaďovaní pôdneho fondu, fauny a flóry.

 

Produkty farmy Majcichov

 

Osevný plán na rok 2020/2021:

 • Pšenica ozimná - 1118 ha
 • Repka olejná - 945 ha
 • Kukurica na zrno - 880 ha
 • Kukurica na siláž - 1265 ha
 • Tritikale ozimné - 720 ha
 • Jačmeň jarný - 362 ha

 

Jačmeň jarný

/Hordeum sativum L./

Pestuje sa na výmere cca 360 hektárov pre sladovnícke účely, z odrodovej skladby prevažuje odroda Kangoo. Celková hrubá produkcia predstavuje približne 1800 ton. Prvá trieda sa odbytuje do sladovní prostredníctvom obchodných partnerov, druhá trieda je skrmovaná v živočíšnej výrobe. 

Pšenica ozimná

/Triticum aestivum/

Ročná produkcia pšenice činí 5 000 - 7 000 ton v potravinárskej E kvalite. Termín zberu sa líši podľa poveternostných podmienok a odrodovej skladby v mesiacoch jún-júl.

Repka olejná

/Brassica napus L./

Ročná produkcia predstavuje 1000 - 1500 ton, termín zberu je júl.

Kukurica siata

/Zea mays/

Ročná produkcia kukurice predstavuje 5 000 – 7 000 ton na zrno a 30.000 - 40.000 ton na siláž. Termín zberu má široké rozpätie v závislosti od účelu použitia od augusta až po október.

Pšeničná a jačmenná slama

Potreba pšeničnej a jačmennej slamy je každoročne na priemernej úrovni 2000 ton vo forme 500 kg balíkov, ostatná slama sa pri kombajnovom zbere automaticky drví a následne zapracúva ako užitočná organická hmota.

Tritikale ozimné

/Triticosecale WITTM./

Pestuje sa na farme za účelom získania objemového krmiva pre chov hovädzieho dobytka a následne na produkciu mlieka. Čas zberu je limitovaný optimálnou rastovou fázou, spravidla na konci mesiaca apríl až začiatok mája. Ročná produkcia sa pohybuje okolo 8000 ton.


Referencie

 • Chemstar - slnečnica, repka olejná, pšenica potravinárska
 • Provit a.s. Bratislava - pšenica potravinárska, kukurica potravinárska
 • Feliz a.s. Nové Zámky - jačmeň jarný
 • Lycos - jačmeň jarný
 • 3J-3D int., s.r.o. - kukurica
 • Agropodnik a.s. Trnava - repka olejná, kukurica
 • Slovenské cukrovary Sereď - cukrová repa
 • SF Soepenberg - kukurica potravinárska a krmná

 

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926