facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Politika
kvality

Kvalita patrí medzi základné atribúty existencie spoločností, ktoré chcú úspešne pôsobiť v čoraz väčšej konkurencii na trhu. Čím skôr si túto skutočnosť vedenie každej spoločnosti uvedomí, tým má väčšiu možnosť ovládnuť rozsiahlejší priestor pre svoje podnikateľské aktivity a získať väčší počet zákazníkov, ktorí budú požadovať jej výrobky a služby.

 

FARMA MAJCICHOV, a.s. pri svojom pôsobení kladie maximálny dôraz na poskytovanie kvalitných služieb a neustále zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom uspokojiť svojich zákazníkov. Z tohoto pohľadu vychádza aj naša politika kvality, ktorá je orientovaná na spokojnosť zákazníkov, požiadavky trhu, efektívnosť výroby a v neposlednej miere aj na dosiahnutie hospodárskeho úspechu spoločnosti. Hlavným zámerom vedenia spoločnosti  pri budovaní systému kvality je ovládnutie procesov prebiehajúcich vo vnútri spoločnosti  s následným zvýšením kvality a bezpečnosti výstupných produktov a činností.

 

Meno spoločnosti  FARMA MAJCICHOV, a.s. musí byť zárukou kvalitne vykonávanej práce, spokojnosti zákazníkov a zamestnancov. Ak chce naša spoločnosť obstáť v neustále sa zväčšujúcej konkurencii, a upevniť si postavenie v konkurenčnom prostredí , musí sa kvalita našich výrobkov a služieb neustále zvyšovať. Do výroby je treba neustále zavádzať nové poznatky výskumu, vedy a techniky.

Z tejto myšlienky vychádza politika kvality presadzovaná vedením spoločnosti, ktorá je založená na nasledujúcich princípoch :

 

  • manažment kvality je bezpodmienečnou súčasťou našej stratégie a predstavuje základný princíp, na ktorom je založená činnosť vo všetkých úrovniach spoločnosti
  • spokojnost zákazníkov je prvoradá pre stabilitu a dlhodobú úspešnosť našej spoločnosti na trhu poľnohospodárskych výrobkov
  • jednoznačné a účelné rozdelenie zodpovedností a právomocí je zábezpekou efektívnej spolupráce všetkých pracovných funkcií a bezproblémového toku informácií medzi nimi
  • kvalitná práca vykonaná v požadovanom termíne spolu s prevenciou má prednosť pred opakovaným odstraňovaním chýb
  • zvyšovanie profesionality, odborné zručnosti a tvorivé návrhy na zlepšovanie sú rozhodujúcimi znakmi pracovnej angažovanosti
  • všetci pracovníci spoločnosti v rámci svojich pracovných funkcií sú zodpovední za kvalitu svojej práce
  • zvyšovanie kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb predstavuje neustály, nikdy nekončiaci proces.

 

S politikou kvality sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti, je zverejnená na pracovisku a napĺňanie jej zásad je povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926